Projekt MARATON plemeniti mlade kadre za razvojne oddelke v podjetjih
sl | hr
Plemenitimo mlade kadre za razvojne oddelke v podjetjih – vzpostavitev podporne storitve za podjetja v obliki on-line borze raziskovalnih študentskih nalog v podjetjih
Akronim:
MARATON
Prednostna naloga:
Gospodarski in socialni razvoj / Razvoj podjetništva
Vodilni partner:
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
Vključene regije:
Slovenija: Pomurska in Podravska regija
Hrvaška: Međimurska, Krapinsko–zagorska, Varaždinska županija in mesto Zagreb
Trajanje projekta:
18.12.2013 – 17.6.2015
Vrednost projekta:
359.477,83 €
Projekt MARATON spodbuja povezovanje podjetij, predvsem MSP z RR institucijami, z namenom spodbujanja razvoja novih izdelkov, storitev in tehnologij z večjo dodano vrednostjo z namenom doseči večjo konkurenčnost MSP. V okviru projekta je bila razvita ta spletna aplikacija, imenovana On-line borza raziskovalnih nalog, v katero podjetja vpisujejo raziskovalne naloge, na katere se nato prijavijo študenti za opravljanje praks, diplomskih ali magistrskih nalog v navezavi z raziskovalci-mentorji iz RR institucij. Borza je brezplačna in odprta vsem. Razpoložljivost informacij o konkretnih razvojnih izzivih v določenem podjetju, ki bo objavilo raziskovalno nalogo na borzi, bo spodbudilo sodelovanje tudi preko meje. Poleg ciljanih povezav podjetje-študent-raziskovalec je možno sklepati tudi povezave podjetje-podjetje, kar lahko dodatno prispeva k bilateralnemu povezovanju podjetij zaradi enakih ali podobnih razvojnih izzivov. Podobno velja za povezave med raziskovalci. Vzpostavljene povezave lahko sprožijo domino učinek nadaljnjega povezovanja projektnega območja. Dodatna vrednost projekta je prispevek k uspešnejšemu iskanju in zaposlovanju razvojnih kadrov in čezmejna izmenjava poslovnih idej in kadrov.
Partnerji:
Agencija za razvoj Varaždinske županije Razvojni center Murska Sobota Tehnološki center za električne stroje TehnoCenter Univerze v Mariboru d.o.o. Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o. Sveučilište u Zagrebu Zagorska razvojna agencija d.o.o. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj
VEČ O PROJEKTU MARATON
Namen projekta:

Namen projekta MARATON je vzpostavitev in promocija podporne storitve - stičišča za podjetja, raziskovalce in študente v obliki On-line borze raziskovalnih študentskih nalog, ki predstavlja konkretno rešitev zaznanih gospodarskih in razvojnih izzivov na programskem območju. Za dosego ciljev gospodarskega in socialnega razvoja bomo izpeljali sledeče aktivnosti:

 • vzpostavitev dvojezične spletne aplikacije ter mobilnih aplikacij (iOS, Android) On-line borze raziskovalnih nalog. Ta borza vzpostavi stik med podjetjem, ki opiše svoj razvojni izziv v obliki raziskovalne naloge, študentom, ki se loti reševanja problema in raziskovalcem-mentorjem, ki s svojim znanjem pomaga pri rešitvah. Posredno pride do stika med mentorjem študenta v podjetju (razvojni kader v večjih podjetjih ali drugo osebje z nalogami razvoja v manjših podjetjih) in raziskovalcem na visokošolskem zavodu, ki si ga študent izbere za mentorja;
 • polnjenje baze z otvoritvenimi raziskovalnimi nalogami, ki jih podjetja opredelijo kot naloge za študentsko prakso, diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo. Projektni partnerji bodo podjetja na obeh straneh meje spodbujali k vpisovanju raziskovalnih nalog v On-line borzo in jim pomagali pri opredelitvi njihovih razvojnih izzivov v obliki takšnih nalog;
 • promocijska akcija za vključitev študentov in raziskovalcev – mentorjev v projekt. Akcija bo potekala preko študentskih in univerzitetnih medijev ter študentskih organizacij. Na visokošolskih organizacijah bomo organizirali informativne dneve o namenu in načinu vključitve v on-line borzo;
 • promocijska akcija za osveščanje splošne javnosti;

prenos rezultatov in izkušenj iz projekta izven območja in na prihodnje ciljne skupine. Pripravili bomo javni dvojezični dokument »Pot do on-line borze študentskih raziskovalnih nalog na čezmejnem SI-HR območju«, ki bo vsebovala naše izkušnje in lahko služi kot priročnik za izdelavo podobnih orodij.

Cilji projekta:

Cilji projekta MARATON so:

 • razvoj konkretnega sodelovanja med MSP in RR institucijami, s ciljem izboljšanja izdelkov, storitev in tehnologij;
 • večja inovativna dejavnost podjetij za razvoj izdelkov in storitev z večjo dodano vrednostjo;
 • razvoj podpornega okolja (stičišča) za MSP ter boljše medsebojno poslovno sodelovanje in večja konkurenčnost na trgih preko inoviranja in kvalitetnih kadrov;
 • spodbujanje podjetniškega duha in izmenjava izkušenj ter informacij med gospodarstvom, raziskovalci iz visokega šolstva in študenti ter dijaki kot potencialnimi zaposlenimi;
 • zmanjševanje bega možganov iz obmejnih območij v večja mesta.

Vsi projektni partnerji bodo dejavno sodelovali pri doseganju neposrednih projektnih učinkov in rezultatov. Projekt MARATON bo pokrival sledeče teritorialne enote NUTS 3: Pomursko in Podravsko regijo v Sloveniji, ter Muđimursko, Varaždinsko, Krapinsko-zagorsko županijo in mesto Zagreb na Hrvaškem.

Potrebe, ki jih projekt obravnava:

Obmejno območje Slovenija-Hrvaška je gospodarsko manj razvito področje na obeh straneh meje. V obdobju po letu 2008 se je gospodarski položaj zaradi gospodarske krize še poslabšal. Precej velikih podjetij, ki so temeljila na delovno intenzivnih panogah, je zašlo v težave in še posebej na področju gradbeništva je zaznati močan upad gospodarske dejavnosti, zato se na obeh straneh meje pojavljajo enaki problemi in nakazujejo rešitve, ki lahko koristijo vsem. Za gospodarstvo obmejnih regij pridobivajo na pomenu mala in srednje velika podjetja (MSP), ki imajo praviloma boljše kazalnike gospodarnosti in donosnosti od velikih družb. Prvi pogoj za večanje konkurenčne prednosti podjetij, ki vodi h gospodarski rasti je razvoj novih produktov, tehnologij in storitev, kar je povezano z razvojno raziskovalnimi prizadevanji. Potrebno je spodbujati inovativnost v podjetjih na vseh ravneh in v inoviranje vložiti več znanja in več sodelovanja med podjetji, še posebej MSP, ter institucijami za raziskave in razvoj (RR).

Raziskava iz projekta SPRINT je pokazala, da se na obeh straneh meje pojavljajo enake težave pri inoviranju in posledično večanju konkurenčnosti podjetij, zato so smiselne enake ali podobne rešitve. Podjetja, kot tudi večina raziskovalcev iz akademske sfere, želi sodelovati med seboj, vendar so skupni raziskovalni projekti redki. Raziskovalci iz RR institucij so premalo motivirani in premalo angažirani za sodelovanje z gospodarstvom, podjetja pa velikokrat ne poznajo kompetenc posameznih raziskovalcev, ker se ne zanimajo za znanstvene dosežke, zato do kvalitetnih stikov med podjetji in raziskovalci iz RR institucij le redko pride. Poleg slabega medsebojnega poznavanja in razumevanja so podjetja kot eno večjih ovir za inovacijsko dejavnost navajala problematiko ustreznih razvojnih kadrov, do katerih težko pridejo. Potrebujejo lastne kadre, ki so sposobni poglobljenega uvida v potrebe podjetja, ki se nanašajo na razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev ob upoštevanju poslovne logike in politike podjetja. Takšni kadri so potrebni vezni člen med RR institucijami in podjetji, zato smo študente izbrali kot ciljno skupino. Pri praktično vseh podjetjih, pri katerih smo v projektu SPRINT ugotovili inovacijski potencial, ne glede na njihovo velikost, je skupna ugotovitev, da do kvalitetnih kadrov zelo težko pridejo, ker pravih študentov ne poznajo. Istočasno se podjetja zaradi toge zaposlovalne zakonodaje nekoliko bojijo zaposlovati visoko izobražene tehnične kadre, saj ni drago samo njihovo delo, ampak tudi njihovo usposabljanje. Zato je pomembno, da imajo podjetja možnost izbrati dobre študente in jih preizkusiti na konkretnih nalogah.

Obstaja pa še tretji vidik celotne problematike. Sodobni visokošolski sistemi so zasnovani na spodbujanju stikov med podjetji in študenti. Študenti so v okviru svojih študijskih dolžnosti dolžni opravljati študijsko prakso in diplomske oz. magistrske ali celo doktorske naloge na problemih iz gospodarstva. Dobri študenti nimajo dovolj informacij in zadostnega dostopa do raziskovalnih izzivov v podjetjih in zato najboljši velikokrat iščejo izzive v tujini ali pa vsaj v večjih mestih, ki so izven obmejnega območja. Z boljšim informiranjem in vzpostavitvijo komunikacijskega kanala med študenti in podjetji bi bilo možno najboljše kadre zadržati v regiji. Kadri pa so eden najpomembnejših dejavnikov za uspešnost podjetij in tako pot do večje konkurenčnosti podjetij.

Projekt MARATON temelji na predpostavki, da lahko spodbudimo sodelovanje gospodarstva in RR institucij preko kreiranja stičišča v obliki enostavne borze razvojnih in raziskovalnih tem in nalog, ki zanimajo podjetja. V te naloge bi se vključili študenti z motivom, da opravijo študijske obveznosti, navežejo stik in se s kvalitetnim delom izkažejo pri potencialnem delodajalcu. Motiv profesorjev-mentorjev je dvojen: pedagoški in vzpostavitev sodelovanja z gospodarstvom. Motivi podjetij so: preskus potencialnih zaposlenih za razvojne naloge pri konkretnem delu, vpeljava potencialnih zaposlenih v organizacijske in poslovne procese podjetja še pred zaposlitvijo, kar skrajša prilagoditvene čase ob morebitni zaposlitvi.

O projektnih partnerjih:

ZRS Bistra Ptuj (Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj)

ZRS Bistra Ptuj je prva uradno registrirana interdisciplinarna raziskovalna institucija na Slovenskem. ZRS Bistra Ptuj je znanstveno – raziskovalna in razvojna institucija, ki skrbi za vsebinsko pospeševanje razvojne odličnosti okolja v katerem deluje, na vseh področjih njenega delovanja in po mednarodno primerljivih kriterijih. ZRS Bistra Ptuj predstavlja podporni steber razvojnega okolja regije, namenjenega lokalnim skupnostim ter podjetjem. Ustvarja kreativni raziskovalni prostor med gospodarstvom in akademskim okoljem.

ZRS Bistra deluje na treh področjih:

 • Znanstvenoraziskovalno in razvojno središče:
 • Raziskave na področju naravoslovja in tehnike (ustvarjanje novega temeljnega in aplikativnega znanja na področju kemijskih, biotehnoloških, ekoloških in drugih naravoslovno-tehniških znanosti),
 • Raziskave na področju humanistike in družboslovja (celostno disciplinarno in interdisciplinarno raziskovanje ter razvoj tradicij in kultur).
 • Regionalni razvoj in podjetništvo - celovita razvojna organizacijsko-tehnična in finančna podpora razvojnemu zagonu Spodnjega Podravja:
 • Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja,
 • Celovite podporne storitve za vse ciljne skupine mikro, malih in srednjih podjetij, potencialne osebe ter druge končne uporabnike.
 • Projektno delo - delovanje ZRS Bistra temelji na projektnemu delu, ki bistveno vpliva na razvoj lokalnega okolja. Projekte delimo na: (a) nacionalne projekte, (b) mednarodne projekte.

Tehnološko inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Vizija TICM-a je postati jedro razvoja na znanju utemeljenih podjetij, katerih delovanje bo vplivalo na povečanje vrednosti medžimurskega gospodarstva.

Tehnološko-inovacijski center Medžimurje (TICM) deluje od leta 2010 kot del Centra znanj medžimurske županije v bivši vojašnici v Čakovcu.

Naša misija je zgraditi dinamičen sistem, ki bo integriran v mednarodno okolje in ki bo povezan z regionalno ekonomijo in visokošolskimi institucijami. Pri realizaciji tehnološko naprednih poslovnih idej pomagamo inovativnim tehnološkim podjetjem. Klientom nudimo podporo z zagotavljanjem prostora za zagon novih podjetij ter z zagotavljanjem poslovnih in tehnoloških storitev, ki so potrebne za nadaljnji razvoj poslovanja klientov. Kakovost storitev zagotavljajo kompetentni zaposleni in zunanji sodelavci kakor tudi mreža partnerjev.

Dejavnosti usmerjamo na:

 • Spodbujanje tehnološkega razvoja regije preko razvoja tehnološke infrastrukture in ustvarjanja pogojev za zaposlovanje in napredovanje mladih strokovnjakov.
 • Zagotavljanje inkubacijskih in svetovalnih storitev na znanju utemeljenim podjetjem, kakor tudi spodbujanje ustanovitve in delovanja v okviru TICM-a.
 • Ustvarjanje pogojev za zagotavljanje storitev, povezanih s transferjem tehnologij in komercializacijo inovacij.
 • Krepitev regionalnih in mednarodnih partnerstev, s ciljem zagotavljanja kakovostnih storitev in prenosa najboljših praks.

Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Zagorska razvojna agencija d.o.o. se ukvarja s sledečimi dejavnostmi:

 • Upravljanje, koordinacija in implementacija projektov financiranih iz EU in nacionalnih virov;
 • Evaluacija in revidiranje Regionalnega operativnega programa Krapinsko-zagorske županije
 • Spodbujanje razvoja obrti, MSP (spodbujanje kreditiranja, ustanavljanja podjetniških con in industrijskih parkov;
 • Registracija jamstvenih skladov, organizacija podjetniških seminarjev in delavnic; pomoč pri organizaciji in povezovanju podjetnikov v grozde, podpora in svetovanje;
 • Identifikacija razvojnih priložnosti, projektov in razvojnih programov (priprava in izdelava poslovnih in razvojnih programov, finančnega managementa, financiranja, spremljanje izvedbe programa, analiza in poročanje o gospodarskih gibanjih, poslovno informiranje, promocija vlaganja, poslovno in razvojno svetovanje)
 • Opravljanje z resursi (strateški razvojni program industrije, turizma in razvoja podeželja)
 • Opravljanje obstoječih in novih razvojnih programov (program spodbujanja obrtništva, MSP, program spodbujanja in razvoja poslovnih con in poslovnih parkov, program formiranja industrijskih grozdov, projekt malega letališča v Zaboku;
 • Promocija Krapinsko – zagorske županije (izdajanje informativnih in promocijskih materialov, kontakti z mednarodnimi institucijami, evropskimi regijami, RRA, tujimi investitorji);
 • Skrb za človeški potencial (skladi in fundacije).

Zagorska razvojna agencija d.o.o. razpolaga z ustrezno organizacijsko strukturo za implementacijo projektov, s potrebnim znanjem in izkušnjami na področju regionalnega razvoja ter vodenjem nacionalnih in mednarodnih projektov.


Tehnološki center za električne stroje Maribor (TECES)

TECES deluje že od leta 2001 in je mednarodno prepoznaven nosilec razvojnih partnerstev in kompetentni partner pri razvoju visoko tehnološko zahtevnih izdelkov in rešitev na področju pretvornikov energije, električnih pogonov in močnostne elektronike.

Z izvajanjem lastnih in skupnih projektov ter z dajanjem pobud za sodelovanje vplivamo na povečanje investicij v razvojno-raziskovalno infrastrukturo podjetij, z dostopnostjo do ključnih informacij o raziskovalno-razvojnih zmogljivostih partnerjev, potrebah, povpraševanjih, novih in perspektivnih tehnologijah pa na povečanje inovativnosti in vlaganj v razvojne kapacitete članov. TECES primarno pokriva področje raziskav in razvoja ter deluje kot povezovalni člen med podjetji in izobraževalno-raziskovalno sfero v Sloveniji.

Od leta 2010 je TECES tudi nosilec kompetenčnega centra »KC-SURE - Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije«, kjer se ukvarjamo z razvojem kompetenc in tehnologij za ustvarjanje naprednih energetsko učinkovitih produktov in rešitev skladno razvoju pametnih skupnosti in pametnih omrežij.

Aktivnosti KC-SURE so usmerjene predvsem v razvoj produktov, katerih nosilce predstavljajo podjetja s področja elektroindustrije in ponudniki rešitev v povezavi z elektroindustrijo. Svoje dosedanje triletne razvojne aktivnosti 15 partnerjev smo tako realizirali v več kot 24 tržno naravnanih produktih. Člani mreže KC SURE so s svojimi naprednimi in energijsko učinkovitimi rešitvami globalno prisotni na vseh kontinentih sveta. Večina partnerjev izvozi več kot 80% svojih izdelkov in storitev izven matične države Slovenije. Partnerske družbe konzorcija skupaj zaposlujejo preko 21.300 ljudi, ki na globalnem trgu ustvarijo 6.282 Mio € konsolidiranih čistih prihodkov od prodaje.

TECES je, poleg kompetenčnega centra »KC-SURE« tudi nosilec oz. partner v več aplikativno raziskovalnih projektih ARRS, javno financiranih projektih spodbujanja razvojnega sodelovanja slovenskih podjetij in RO, kot partner pa sodeluje v razvoju izdelkov slovenskih in tujih podjetij.


Agencija za razvoj Varaždinske županije d.o.o. - AZRA d.o.o.

AZRA je regionalna razvojna agencija, ki je bila ustanovljena leta 2005. AZRA je bila ustanovljena s strani Varaždinske županije s ciljem, da služi javnemu interesu. Glavni cilj agencije je izboljšanje obstoječih razvojnih programov v županiji in zagotavljanje, da so ti razvojni programi skladni z regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi politikami. Poleg tega je naloga AZRA-e razvoj človeških virov ter razvoj podjetništva na območju županije, privabljanje tujih investitorjev in tudi pomoč Varaždinski županiji, občinam in regionalnim nevladnim organizacijam pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov in programov (kot sta Regionalni operativni program za Varaždinsko županijo ali razvojne strategije za občine).

AZRA je tudi ustanovila in vodi Urad hrvaških regij v Bruslju. Urad je ustanovljen, da bi izboljšal povezave in zastopanost Varaždinske županije in 9 hrvaških regij na evropski in nacionalni ravni. V skladu z razvojnimi prioritetami Varaždinske županije AZRA tudi sodeluje z različnimi podjetji. AZRA se ukvarja z izobraževanjem in svetovanjem podjetnikom, pomaga malim in srednje velikim podjetjem pri pripravi projektov za različne nacionalne in mednarodne razpise, izdaja vavčerje Hamaga za sofinanciranje storitev pooblaščenih svetovalcev, organizira različna srečanja podjetnikov in organizira strokovne ekskurzije.

AZRA je prav tako zelo uspešna pri pripravi in izvajanju projektov, ki so sofinancirani s strani Evropske unije in nacionalnih vlad.


Razvojni center Murska Sobota (RC Murska Sobota)

RC Murska Sobota, je lokalna inštitucija za spodbujanje gospodarskega trajnostnega razvoja v Mestni občini Murska Sobota. Murska Sobota predstavlja administrativno in ekonomsko središče Pomurske regije.

RC Murska Sobota se je pri svojem poslanstvu usmeril predvsem na področja gospodarskega razvoja, razvoja človeških potencialov, turizma, lokalnega trajnostnega prostorskega razvoja in energetske trajnosti z ohranjanjem naravnih danosti območja.

Strateške usmeritve zavoda RC M. Sobota so usmerjene k temu, da kar se da najbolje zadovoljuje potrebe socialnih in gospodarskih akterjev v MO M. Sobota na več področjih:

 • informiranje gospodarskih in socialnih akterjev na področju pridobivanja sredstev iz nacionalnih, regionalnih in evropskih virov;
 • svetovanje, študije in asistenca pri implementiranju projektov;
 • posebna asistenca za MSP;
 • razvoj in promocija inovativnih finančnih instrumentov in iniciativnih shem za pospeševanje in spodbujanje investicij malega gospodarstva v sodelovanju z GZS in OZS.
 • prenašati evropsko regionalno politiko na lokalno raven:
 • o diseminacija dobrih EU praks na lokalni in čezmejni ravni,
 • o koriščenje in prenos izkušenj drugih evropskih agencij na lokalni ravni,
 • o asistenca lokalnim organizacijam pri sodelovanju oz. prijavah na EU programe.
 • Asistenca MSP pri pripravi projektov in vlog.

TehnoCenter Univerze v Mariboru

TehnoCenter UM je pisarna za prenos tehnologij, ustanovljena z namenom doseganja strateških ciljev Univerze v Mariboru na področju prenosa novosti v gospodarsko in podjetniško prakso. Deluje kot vmesnik med univerzitetno raziskovalno sfero in gospodarstvom in ponuja celotno paleto storitev, s katerimi se zagotavlja učinkovit prenos tehnologij: (1) svetovanje v času raziskav in pri pridobivanju finančnih sredstev za aplikativne raziskave in razvoj, (2) upravljanje z intelektualno lastnino ter pomoč pri pridobivanju sredstev za zaščito, (3) prenos tehnologij v gospodarstvo, tržna ocena novosti, kontaktiranje potencialnih partnerjev, (4) pomoč pri ustanavljanju spin-off podjetij in drugih oblik javno-zasebnega partnerstva.

Pomembni cilji delovanja TehnoCentra UM so: povezovanje Univerze v Mariboru z gospodarstvom, prenos novega znanja in tehnologij v gospodarstvo, podpora raziskavam na fakultetah, uveljavitev inovatorske kulture in spodbudnega okolja za raziskovalce, prispevek k pospešenemu gospodarskemu razvoju Slovenije in še posebej regije.

TehnoCenter UM je tudi član evropskega združenja ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals), ki združuje prek 450 pisarn za prenos tehnologij evropskih univerz. Poleg tega od ustanovitve dalje sodeluje v projektih na področju spodbujanja sodelovanja med univerzo in podjetji in dvigovanja ravni inovativnosti v MSP (Program Central Europe, FP7, Interreg IIIA Sosedski program Slovenija/Madžarska/Hrvaška, itd.).


Sveučilište u Zagrebu – Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije

Zaščita intelektualne lastnine (ocena in izbira najprimernejše strategije zaščite intelektualne lastnine, strokovna in finančna pomoč za pisanje patentnih prijav ali drugih oblik pravne zaščite intelektualne lastnine, kritje administrativnih stroškov pravne zaščite (DZIV, PCT)

Komercializacija (ocena komercialnega potenciala rezultatov raziskovanj, izbira najprimernejše strategije komercializacije, podpora v procesu komercializacije)

Prenos znanj (mapiranje/popis znanj; ekspertiza vseh oblik intelektualne lastnine, promocija in povezovanje raziskovalcev Univerz in raziskovalnih inštitutov z gospodarstvom, posredovanje med raziskovalci in gospodarstvom – kompleksni multidisciplinarni projekti, pogodbena in kolaborativna raziskovanja, izobraževalne in svetovalne storitve)

Izobraževanje (dvig zavesti in delavnice o intelektualni lastnini in akademskem podjetništvu).

Projektni management (implementacija, finančno vodenje in ocenjevanje raziskovalnih in infrastrukturnih projektov)


Izvajalci in podizvajalci IKT rešitve

Združba IP, interdisciplinarno povezovanje, d. o. o.

Združba za interdisciplinarno povezovanje (Združba IP) je mlado podjetje, ki razvija tehnološke rešitve za dobrobit družbe. Zavzemamo se za interdisciplinarno povezovanje vseh smeri in področij ter želimo doseči pozitivne spremembe v gospodarstvu. Aktivna participacija mladih, prenos znanja in izkušenj so po našem mnenju glavni aspekti prihodnjih generacij.

Na podlagi tega ponujamo aplikacijo za povezovanje podjetniških delov mest z univerzami ter razvijamo nove rešitve z vizijo globalnega povezovanja.

Deli znanje. Išči znanje. Mreži. Poveži.Dodatne informacije:

Dr. Lidija Tušek, ZRS Bistra Ptuj, vodja projekta
Tel: 02 7480 259
E-pošta: lidija.tusek@bistra.si

Prijava